EN_02.png
Character_4.png
Tumble_Meter.png

총 상 금

ST logo.png

€13,000

frame (1).png
Character_1 (4).png
landingPage_ST_FA_46.png
howtojoin.png
EN_08.png

STEP 1

소셜 토너먼트에서 가입하여  계정 만들기

narrow_10.png
EN_08.png

STEP 2

예선 토너먼트에 참가하여  게임진행

결선 진출자가 되기 위해 서로 경쟁하세요

narrow_10.png
EN_08.png

STEP 3

상위 200명의 결선 진출자는

결선 토너먼트 티켓을 받게 됩니다.

narrow_10.png
EN_08.png

STEP 4

최고 랭킹을 향해 도전하여 
대박당첨!

Big-Button_15.png

예선 토너먼트는 

당신의 국가에 따라 3개의 그룹으로 나누어집니다:

dot_17.png

GROUP A

GROUP B

GROUP C

tn_ch-flag.gif
tn_th-flag.gif
tn_ks-flag.gif
tn_my-flag.gif
tn_vm-flag.gif
tn_id-flag.gif
EN_13_edited.png
EN_18.png
EN_15_edited.png
EN_22.png

TOP 200 결승전 진출자

dot_17.png
narrow_10.png
EN_24.png

최종 토너먼트

게임

landingPage_ST_FA_46.png
  • Facebook - Pragmatic Play Malaysia
  • Instagram - Pragmatic Play Malaysia